Református Egyházközség

Cím: 3922 Taktaharkány, Béke u. 40

Telefon: 47/378-249

Istentisztelet: Vasárnap: 10:30

Lelkipásztor: Fodorné Mészáros Klára
E-mail: taktaharkany@reformatus.hu

Főgondnok:
dr. Szemán Ákos
E-mail: szeman.akos@reformatus.hu

Gondnok:
Bukovenszkiné Bodár Éva

Elnökség:
 Fodorné Mészáros Klára lelkipásztor, dr. Szemán Ákos főgondnok

Presbitérium: Fodorné Mészáros Klára lelkipásztor, dr. Szemán Ákos főgondnok, Aranyosi Lajos presbiter, egyházfi Boros Zoltán presbiter, Bukovenszkiné Bodnár Éva presbiter, gondnok, Cseresznye József presbiter, Cseresznye Józsefné presbiter, Dankó Istvánné presbiter, Jámbor Lóránt presbiter, Jeneiné Boros Judit presbiter, Lékáné Bodnár Krisztina presbier, Madarasiné Tamás Ottília presbiter, Péter József presbiter, egyházfi.

PótpresbiterekBodnár Péter, Jakabné Madarasi Ilona, Vajtóné Szabó Ilona
Tiszteletbeli presbiterekBodnár Károlyné, Spisák Jánosné, Vig Lajos

Taktaharkány, korabeli nevén Harkány hamar protestáns hitre tért, amit igazol, hogy 1622-ben Tiszalúccal közös prédikátora volt. Újabb információ már a Rákóczi-szabadságharcot követően található, mely szerint a református egyház újjáalakult és iskolát alapított, az egyházi jegyzőkönyveket 1737-től vezetik, az első presbiteri jegyzőkönyv 1736. május 17-én kelt.

Az egyházközség története

1720-ban parókiát építettek, majd 1736-ban fatemplomot. Ekkor a község teljes lakossága református volt. 1743-ban újraöntötték a már korábban meglévő harangot, melynek felirata ez volt:
„Az T. Harkányi rfta eclésia öntette az Isten beszédének összegyűlésének okáért. Azt mondják ezek minekünk: Menjünk el az Úrnak házába XCVI-VI. Örvendezek mikor nekem azt mondják. Annó 1743."

1750-ben épül fel egy új fatemplom az előző helyett, amit Csáji Márton püspök szentelt fel 1750. december 19-én.

A jelenleg is használt kőtemplom alapjait 1793. március 6-án rakták le Terhes István prédikátorsága alatt. A templomépítés kezdetéről így szól a korabeli jegyzőkönyv:
„1793. február 9-én az nemes konzisztóriumnak mostani gyűlésén Nagy István uram újra kúrátornak konfirmáltatván és őkegyelme azt újra felvállalván, mivel az új templom építés körűl számos időtöltés kívántatik..."

A templomépítés 13 évig folyt Bereti Gábor lelkipásztorsága alatt. Az építkezés alatt a gyülekezet tagjait többször járvány pusztította, volt olyan esztendő mikor nagy szükség és drágaság uralkodott, mégis volt erejük és hitük előre tekinteni. A templom teljes egészében még el sem készült, a torony építéséhez hozzá sem fogtak, mégis 1799. október 3-án megtartották benne az első istentiszteletet.

„A. 1799. Die 3-tia October kezdettük meg az Isteni tiszteletet az Uj Templomban."

Az építkezés 13 évét követően 1806. október 16-án szentelte fel Őry Fülöp Gábor rimaszombati szuperintendens az alábbi igével:
„Ügyeljünk egymásra, a szeretetre és jócselekedetre való felbuzdulás végett, El nem hagyván a magunk gyülekezetét, a miképen szokásuk némelyeknek, hanem intvén egymást annyival inkább, mivel látjátok, hogy ama nap közelget." (Zsid 10, 24-25)

A templom késő barokk stílusú, a hajó alapterülete 236 m2, a nyugati homlokzat előtti tornya 22 méter magas.

A két karzat 1894-ben épült. A feljegyzések szerint a legénykarzatot tartó északi vasoszlopban egy hét deciliteres üvegben emlékirat van elhelyezve az egyházközség két évszázados történetéről.

A református énekeskönyv 175. dicséretét Juhász András, a sorrendben 15. Taktaharkányban (1817-1827) szolgált lelkipásztor írta.

1819-ben kőkerítés épült a templom köré, majd 1894-ben Szabó Dániel és neje, Ábrahámÿ Zsuzsánna orgonával ajándékozta meg a gyülekezetet.

1843-ban felújították a templomot, majd 1904-ben felépült a ma is használt parókia. 1910-ben két református iskola épült, majd az 1917-ben lefoglalás következtében elvitt harang helyett 1924-ben újat öntettek, súlya 340 kg, felirata ez volt:
„Isten dicsőségére Öntették a Takta-Harkányi református hívek 1924, Győrfi Imre lelkipásztorsága és Juhász József gondnoksága idején."

1926-28-ban felújították a templomot, 1951-ben a háborúban tönkrement orgonasípokat pótolta a gyülekezet, 1954-ben megrepedt a harang.

A harang súlya 340 kg (85 cm) és Szlezák Ráfael öntötte 1954-ben Rákospalotán, felirata:
„Jézus Krisztus tegnap és ma és mindörökké ugyanaz. Zsid. 13:8. Öntetett 1924-ben Győr Imre és Juhász József gondnoksága alatt és újjáöntetett 1955-ben Veres Imre és Sóhajda Gyula lelkipásztorsága és Juhász János gondnoksága alatt a taktaharkányi református gyülekezet áldozatkészségéből..."

A kisebb harang 110 kg-os (65 cm) felirata:
„A taktaharkányi ref. ns. ts. szent eklézsia költségén készült Antalfy András predikátorságában az MDCCLXXXI esztendőben Dobsinán Burger Lőrinc által."

1957-ben, majd 1966-ban ismét felújította a gyülekezet a templomot.

1992-1993 közötti időszakban történt a templombelső teljes felújítása, melyben az eredeti állapotok helyreállítására törekedtek, megtörtént a harangok villamosítása és toronyóra beszerelése.

2000-2001 között a templom külsejének és tetőzetének felújítására került sor, melyhez a Kormány anyagi támogatást nyújtott, az erről szóló emléktábla a templom bejáratánál található.

2001-ben kapott a templom külső díszkivilágítást.

2018-2019 között a templom külső és belső festése, a nyílászárók cseréje, új tetőhéjazat, új vezetékek, napelem elhelyezése, ülésfűtés és új belső lámpák elhelyezése valósult meg

Az egyházközségnek gyülekezeti háza is van, mely egykor református iskola volt. A gyülekezeti házban található 70 m2 alapterületű gyülekezeti terem a téli istentiszteletek és a kisebb alkalmak helyszíne.

A gyülekezeti házat az egyházközség 2005-2006-ban, majd 2020-ban felújította. 2020-ban külső és belső festés, padlócsiszolás, fűtéskorszerűsítés, nyílászárók cseréje, új tető elhelyezése valósult meg és új székeket sikerült beszerezni.

A gyülekezeti ház mellett található a református ifjúsági és közösségi ház, mely korábban tanítói lakás volt. Itt régi bútorokat is őriz a gyülekezet a múzeumszobában: többek között egy 1834-ben Antalfy András lelkipásztor által, a pestisjárvány emlékére készített asztalt, egy 1911-ben készített márványlapos asztalt stb. A református ifjúsági és közösségi házat a gyülekezet 2014-ben alakította ki.

A Taktaharkányi Református Egyházközségben szolgált lelkipásztorok

Körösi         –1727

Böszörményi János         1728–1739

Tunyogi József      1737–1740

Igaz Sámuel 1740–1741

Barkai György       1741–1749

Nagyváti Pál                   1745–1746

Emődi K. András  1746–1757

Makranczi István  1757–1762

Katona Mihály      1762–1766

Tóth Miklós 1766–1789

Otrokotsi Vég János       1789–1792

Terhes István        1792–1796

Bereti Gábor         1796–1808

Babarik Pál  1808–1817

Juhász András       1817–1829

Antalfy András     1830–1846

Kőrösy István       1846–1879

Ábrahámy Gyula   1881–1901

Székely Imre         1903–1922

Győr Imre   1924–1925

ifj. Veress Imre     1924–1954

Sóhajda Gyula      1954–1986

Fodor József Károly        1987–2016

Fodorné Mészáros Klára  2016–


..
www.kormany.hu

www.delzemplen.hu

www.cirada.hu

www.notarmary.hu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© 2014-2023 Minden jog fenntartva! Me-NET Kft. Miskolc
A weboldalak tartalmának, képeinek másodközlése, felhasználása csak a tulajdonos írásos engedélyével lehetséges.