Óvoda Korszerűsítése és Bölcsőde Kialakítása, Családbarát Foglalkoztatás Lehetőségének Biztosítása Taktaharkányban


A projekt megnevezése:
ÓVODA KORSZERŰSÍTÉSE ÉS BÖLCSŐDE KIALAKÍTÁSA, CSALÁDBARÁT FOGLALKOZTATÁS LEHETŐSÉGÉNEK BIZTOSÍTÁSA TAKTAHARKÁNYBAN
Támogatás összege: 178.000.000 Ft
A projekt azonosító száma: TOP-1.4.1-15-BO1-2016-00046
A projekt kezdete: 2017. 08. 01.
A projekt befejezése: 2018. 08. 31.


Képek a megvalósításról

Taktaharkány Nagyközség a történelmi Zemplénben helyezkedik el a Taktaköz és Harangod kistájegységek találkozásánál a Tiszától 8 km-re északnyugati irányban a régi Zemplén vármegye volt szerencsi járásában a Takta folyó mellett. A település vasúton a Budapest – Miskolc - Sátoraljaújhely fővonalon, közúton a 3-as főútból leágazó 37-es műútról közelíthető meg, Miskolctól 30 km-re, Szerencstől 10 km-re fekszik A fejlesztendő intézmény neve: Szivárvány Napközi Otthonos Egységes Óvoda-bölcsőde, melynek fenntartója Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata. Az intézmény óvodai nevelő munkát lát el. Állami feladatként ellátandó alaptevékenysége a családi neveléssel együtt a gyermek személyiségének és képességeinek fejlesztése, gondoskodás a testi nevelésről, felkészítés az iskolai életmódra 3-6 éves korig. A gyermekek napközbeni ellátását az óvodában és az iskolában oldja meg a település és a szülők. Az önkormányzati óvoda működtetésével 53 férőhelyen biztosítja az ellátást az alapító okirat alapján. Az óvoda a családban nevelkedő három éven felüli gyermekek napközbeni ellátását, szakszerű gondozását és nevelését oldja meg. Az óvodának rendelkezésre áll a székhelyén lévő Taktaharkány település tulajdonában álló 1142 számú belterületi ingatlani lapon nyilvántartott 282/2 helyrajzi számú ingatlan, a rajta található oktatási épületekkel, és berendezésekkel, valamint a Taktaharkány Nagyközség tulajdonában álló 984. számú tulajdoni lapon nyilvántartott 1090 Helyrajzi számú ingatlan a rajta található köznevelési épületekkel, kert, udvar. Az intézmény vezetőjét Taktaharkány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete bízza meg a mindenkori hatályos jogszabályoknak megfelelően. Elsődleges tevékenysége Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata közigazgatási területén élő és tartózkodó 3-7 éves gyermekek, továbbá a településen dolgozó szülők gyermekeinek óvodai nevelésére, napközbeni ellátására, iskolai életmódra való felkészítésére terjed ki. 851011 Óvodai nevelés, ellátás, Halmozottan Hátrányos Helyzetű gyermekek nevelése 801012 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése • Sajátos nevelési igényű gyermek integrált nevelését, fejlesztését folytatja az alábbi esetekben: enyhe fokú értelmi fejlődési elmaradás • beszédfejlődési zavar, logopédiai ellátás • aktivitás és figyelemzavar • beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek Kiemelt figyelemmel kíséri a tehetséges gyermekeket valamint, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény szerint hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekeket. Az óvodai nevelés településünkön 57 éves múltra tekint vissza. Az új módszertani szabadsággal élve, sok változás következett be óvodánkban is. A csoportok osztatlanok lettek. A helyi sajátosságainkat figyelembe véve, elkészítettük a Helyi Nevelési Programunkat és 1999-óta ez alapján folyik óvodai nevelésünk. Már akkor felismertük, hogy sok környezetünkben a hátrányos helyzetű család, akik gyermekeire ez szintén kihat. Nevelési Programunkban kerestük a lehetőséget az egyéni hátrányok megszüntetésének, a felzárkóztatásnak, az esélyek megteremtésének. A programnak megfelelően nevelőtestületünk olyan módszert választott feladatainak megvalósításához, ami az adottságainkra, szokásainkra, körülményeinkre, addigi szokásrendszerünkre, értékeinkre épül. Biztosítja az óvodáskorú gyermekek fejlődésének és nevelésének legoptimálisabb feltételeit. Hangsúlyozzuk a szabadjáték elsődlegességét, mely által lehetővé tesszük a gyermek egyéni készségeinek, képességeinek kibontakoztatását. Óvodánk közvetetten segíti a tevékenységek által az iskolai közösségbe történő beilleszkedéshez szükséges gyermeki személyiségvonások fejlődését. Helyi Nevelési Programunk ösztönzi, támogatja óvodásaink élményszerű tapasztalatszerzését, amelyek elősegítik a gyermekek környezettudatosa magatartásának kialakulását. Intézményünk nyitott a nemzeti, etnikai kisebbséghez tartozó gyermekek befogadására, biztosítjuk az önazonosság megőrzését, nyelvi nevelést, a multikulturális nevelésen alapuló integrációs lehetőségét. Sokat változott az intézmény környezete, a családok helyzete, körülöttünk a világ, ami persze nagy hatással van a gyermekekre is. Fő feladatunk a másság elfogadására, tiszteletére nevelés, az esélyegyenlőség biztosítása. Olyan gyermekek nevelése, akik érzelmileg gazdagok, nyitottak, érdeklődőek, másokat elfogadóak, együttműködőek, környezetükben jól tájékozódóak. A csoportok osztatlanok, az intézmény tevékenysége: óvodai nevelés és egységes óvoda-bölcsődei nevelés. Szivárvány Napközi Otthonos Egységes Óvoda-Bölcsőde két telephelyen működik, 5 csoporttal egymástól 2 km távolságra. A központi óvoda: Megyaszói út 1/a épületében: 3 csoport működik, 2015. 09.01-től egy csoport egységes óvodai- bölcsődei csoport ahol 15 gyermek 3-6 év közötti és 5 gyermek 2-3 év gyermekekkel foglalkozik 2 óvodapedagógus, 1 dajka és 1 godózónő. Ebben az épületben a felvehető gyermekek száma 77 fő ebből 18 gyermek halmozottan hátrányos ( 23% ) és 38 gyermek halmozottan hátrányos helyzetű ( 49 % ) Az átalakításra és bővítésre pályázó épület az Iskola út 18 szám alatt található. Ahol 2,5 évtől-7 éves korig folyik a gyermekek nevelése, 53 fővel, 2 csoportban. A hátrányos helyzetű gyermekek száma 8 fő de igen magas a halmozottan hátrányos helyzetű gyermek száma: 31 fő ( 58 % )csoporttal működik a 2,5 -7 éves korig gyermekek nevelése folyik. A Szivárvány Napközi Otthonos Egységes Óvoda- Bölcsőde épülete Taktaharkány,Iskola út 18. szám alatt található az 1950-es években épült és Iskolaként kezdte meg működését. 1953-ban 2 óvodai csoport működött. 1976-ban korszerűsítették az óvoda épületét, ekkor már 3 csoporttal 87 gyermekkel foglalkoztak az óvónők. 2013 szeptember 1-től bezárásra került a harmadik csoport, így jelen pillanatban is két csoport működik 53 gyermekkel. A 2015. október 1-ei statisztika szerint 57 gyermek járt az óvodába, de március 01-ig, családi okok miatt 4 gyermek került nevelőszülőkhöz. 31 fő halmozottan hátrányos gyermek (ez a gyermekek 58 %) a veszélyeztetett gyermekek száma is igen magas 26 fő (ez 49 %). Ezen gyermekek rossz családi körülmények között, nehéz anyagi helyzetben, komfort nélküli házakban élnek. Szüleik alacsony iskolai végzettségűek, némelyikük sajnálatos módon írni és olvasni sem tud. Elhanyagoló, felelőtlen deviáns magatartást tanúsítanak, italoznak, verekednek. Sokuk ruházata elhanyagolt, piszkos, ápolatlan. Fejükön gyakori az élősködő.
Ezeknek a gyerekeknek nagy szükségük van a szeretet teljes elfogadó családias légkörre. Az óvodapedagógusok feladata minden gyermek feltétel nélküli elfogadása. Személyiségük képességeik tehetségük kibontakoztatása, a játékon keresztül közvetített az életkornak megfelelő műveltségtartalmak eszközrendszerével, Értékközvetítő, tevékenységeink tudatosak, együttműködésünkre jellemző az önzetlen nyitottság társadalmi érzékenyég más kultúrák elfogadása. Azt valljuk, hogy minden gyermeket megillet a neki megfelelő sajátos bánásmód! A fokozott tolerancia és az elfogadó magatartás. A hátrányos megkülönbözetés minden formáját elutasítjuk, intézményünkben nem szervezünk olyan programot, tevékenységet,
nem kérünk olyan eszközöket amelyek költségei aránytalanul nagy terhet jelentenének. Az épület állaga a mai körülményeket tekintve nem megfelelő a kornak megfelelő óvodai ellátáshoz: • a helységek belmagassága magas - sok a fűtés számla • 53 gyerekre,1 mosdó- WC áll rendelkezésre, amely zsúfoltsághoz vezet • a konyha nem felel meg a HACCP előírásainak • az iroda és az öltöző is egy helységben található • az épület nem szigetelt • a homlokzati falon nagy terjedelemben leomlott a vakolat • a tetőszerkezet is cserére szorul • a tornaszoba alapterülete kicsi • az udvari burkolat nem megfelelő udvari játékokhoz • a felnőttek mosdó helysége egy légtérben van a gyermekekével. Intézményünkben az egységes óvoda- bölcsődei csoport 2015.09.01-vel indult be ahová 2 évet betöltött gyermekeket tudjuk fogadni. A nevelési év folyamán több jelentkező volt, az egységes óvodai- bölcsődei csoportba, de mivel csak 5 gyermek férőhelye biztosított, így váró listára és elutasításra kerültek. Az óvodai csoportokba, már fogadjuk a 2,5 éves gyermekeket is, ha sikerül beindítanunk a bölcsődei csoportot elhelyezésük biztosítottabbá vállik, mert közöttük még nem mindenki szobatiszta. Így,úgy gondoljuk a bölcsődei csoport beindítása biztosított. 2015/2016-os nevelési évben Elutasított gyermeke száma: 6 fő
Várólistán lévő gyermekek száma: 4fő Bejáró gyermekek száma: 0 fő Felvételi körzetből eljáró gyermekek száma: 4 fő Azon 2 évet betöltött gyermeket vettük fel a csoportba, akinek a szülei dolgoznak, melyet munkáltatói igazolással igazolnak. Bölcsődék esetében: - Településünkön, nincs más intézmény. - Nincs. -Intézményünkben 1 csoport a 2015/2016-os nevelési évben beindított egységesóvodai-bölcsődei csoport kapacitás kihasználtsága 100%. 2015/2016-os nevelési évben Elutasított gyermeke száma: 6 fő Várólistán lévő gyermekek száma: 4fő Bejáró gyermekek száma: 0 fő Felvételi körzetből eljáró gyermekek száma: 4 fő Óvodák esetében: • Elutasított gyermekek száma: 2015. szeptember 1-től a 3 életévet betöltött gyermekeket kötelező óvodai nevelésben részesíteni • Felmentést kapott 3 gyermek (egészségügyi állapotuk miatt) • Más óvodába járó gyermekek száma: 10 fő • A KEKKH 2015. január 1-jei koréves továbbvitt népességadat kimutatásával, a következő három évben várható óvodaköteles gyermekek száma: 2013: 256 fő 2014: 281 fő 2015: 265 fő 2015-ben 2 éves 39 fő 2016-ban 3 éves 39 fő 2015-ben 4 éves 30 fő 2016-ban 5 éves 30 fő 2015-ben 5 éves 38 fő 2016-ban 6 éves 38 fő 2015-ben 6 éves 37 fő 2016-ban 7 éves 37 fő Az óvodai végzős csoportokból a visszatartott gyermekek száma: 2015/2016-os nevelési évben a nagycsoportos óvodások száma 56 fő Ebből a nevelési tanácsadó javaslatára visszatartott gyermek 5 fő (9%) A Szivárvány Napközi Otthonos Egységes Óvoda- Bölcsőde Iskola út 18. szám alatti épülete az átalakítás során bölcsődei csoporttal bővül. Az Országgyűlés által 2015. december 15-én elfogadott, egyes szociális, gyermekvédelmi, családtámogatási tárgyú és egyéb kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2015. évi CCXXIII. törvény a 3 éven aluli gyermekek ellátására, felügyeletére vonatkozó szabályozás átalakítása következtében intézményünk szeptember 1-jétől nem felel meg a jogszabályban előírt követelményeknek, mivel a települési önkormányzatok kötelező feladatellátásának biztosításához, amennyiben az adott településen élő 3 év alatti gyermekek száma meghaladja a 40 főt, vagy amennyiben a településen legalább 5 kisgyermek ellátására jelentkezik igény, a települési önkormányzat köteles a bölcsődei ellátást megszervezni. A 6/2016. (III. 24.) EMMI rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet módosításában foglalt követelményeknek sem felel meg jelenleg intézményünk, csak a támogatási kérelemben megvalósításra kerülő fejlesztés által, mivel csak így lesz biztosítva a bölcsődés gyermekek infrastrukturális és eszköz ellátottsági feltételei. MŰSZAKI-SZAKMAI PARAMÉTEREKNEK TÖRTÉNŐ MEGFELELÉS Mint az európai uniós forrásból támogatott projektek kedvezményezettje a projektre vonatkozó környezetvédelmi és esélyegyenlőségi jogszabályokat betartjuk, a projekt által érintett területen a védett természeti és kulturális értékeket megőrzésére törekszünk, a fennálló vagy a beruházás során keletkezett környezeti kárt és az esélyegyenlőség szempontjából jogszabályba ütköző nem-megfelelőséget legkésőbb a projekt megvalósítása során megszüntetjük. A fejlesztéshez kapcsolódó nyilvános eseményeken, kommunikációjában és viselkedésében a támogatást igénylő esélytudatosságot fejez ki: nem közvetít szegregációt, csökkenti a csoportokra vonatkozó meglévő előítéleteket. Figyelembe vételre kerül a projektnek az éghajlatváltozás mérséklésére és az ahhoz való alkalmazkodásra vonatkozó potenciálja, és biztosításra kerül, hogy a projekt ellenálló az éghajlatváltozással és a természeti katasztrófákkal szemben. A PROJEKTNEK NINCS ELŐRE LÁTHATÓ KLÍMAKOCKÁZATA. Vizekbe történő beavatkozással járó tevékenység nem történik. A BERUHÁZÁS NEM KÜLTERÜLETEN ÉS NEM ZÖLDMEZŐS FEJLESZTÉSKÉNT VALÓSUL MEG. A projekt valamennyi környezeti, esélyegyenlőségi jogszabálynak megfelel, és az energiafelhasználásra, a projekt környezetének ökológiai állapotára, a vizek állapotára és a klímaváltozásra hatása nincs. A tervezésekor a támogatást igénylő figyelembe vette és érvényesíti az egyetemes tervezés elveit, azaz a nők és férfiak igényeit, az idősek, a fogyatékosok és a gyermekek igényeit, és bemutatja ennek módját. A közösségi célú funkciókat ellátó és/vagy ügyfélforgalmat lebonyolító és/vagy állandó munkavégzés helyszínéül szolgáló épület/épületrész építése/felújítása során tervezésre került a projektarányos akadálymentesítés. Infokommunikációs akadálymentesítés megvalósul. A támogatást igénylő települési önkormányzat rendelkezik helyi esélyegyenlőségi programmal, az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény 31. § (6) bekezdésének megfelelően. A támogatást igénylő települési önkormányzat rendelkezik esélyegyenlőségi tervvel az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény 63. §-nak megfelelően. A projektjavaslat a felhívás célkitűzéseivel összhangban
álló tevékenységeket tartalmaz és helyi szükségleteken alapulnak. Kizárólag olyan játszótéri eszközök beszerzésére kerül sor, amelyek tanúsítvánnyal rendelkeznek arra vonatkozóan, hogy a megjelölt célcsoport (0-3 éves és 3-6 korosztály) igényeinek megfelelnek. Melegítőkonyha fejlesztése és ahhoz kapcsolódó eszközbeszerzés valósul meg a projekt keretében. A megvalósuló tevékenységek célja, hogy az esélyegyenlőség elvét szem előtt tartva csökkentse a hozzáférhetőség területi különbségeit, megteremtse az egészséges környezet és a hatékony nevelés infrastrukturális feltételeit, és ezzel biztosítsa a minőségi szolgáltatásokhoz való – kirekesztés nélküli – hozzáférést. A tervezett projekt a 290/2014.
(XI. 26.) Korm. rendelet 3. sz. melléklete alapján kedvezményezett, fejlesztendő, komplex programmal fejlesztendő járásba tartozó településen valósul meg. A tervezett projekt 105/2015. (IV. 23.) Korm. rendelet 2. sz. melléklete alapján társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból kedvezményezett településen vagy jelentős munkanélküliséggel sújtott településen valósul meg. A projekt infrastukturális fejlesztés mellett ESZA fejlesztésekhez is kapcsolódhat, ezáltal hozzájárulva az integráltság megvalósításához. A megvalósítandó ESZA fejlesztésről a megalapozó dokumentumban szükséges kitérni. Kapcsolódás az Európai Szociális Alapokhoz (ESZA) A férőhely bővítés kapcsán ESZA típusú támogatást kívánunk igénybe venni a munkavállalóink képzési, bér-és járulékköltségeinek támogatására (újonnan felvett dolgozók foglalkoztatása, képzése). A
TOP 5.3 intézkedés keretein belül a társadalmi hátrányok kompenzálását célzó szociális, oktatási, foglalkoztatási egészségügyi, közösségfejlesztési és közbiztonsági programok megvalósítását tervezzük. A fejlesztési elképzelés a prioritás programjaival szinergiában valósul meg. A beruházás révén megvalósítani kívánt épületenergetikai korszerűsítés(ek) (energiahatékonysági fejlesztések, megújuló energia felhasználás) vonatkozásában a pályázó nem vesz igénybe a 2014-2020-as tervezési időszak TOP-3.2.1 felhívásából támogatást. Nincs olyan közös használatú helyiség a fejlesztéssel érintett ingatlanban, ami arányosítást tenne szükségessé. A projekt előkészítésébe, tervezésébe és kivitelezésébe kisgyermekellátás területén jártas szakember bevonására kerül sor. A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 2. számú melléklet I. rész 2. Bölcsőde B)-C) pontja tartalmazza a képesítési előírásokat és az ott nevesített képesítési előírással rendelkező személy. Bemutatása a megalapozó dokumentumban található, önéletrajza annak mellékletét képezi. Óvodai férőhely bővítésre nem kerül sor, csak a meglévő férőhelyek fejlesztésére. Az intézmény vállalja a befogadó-elvű nevelési gyakorlat megvalósítását, beilleszkedési, magatartási nehézséggel küzdő, valamint a többi gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű, vagy a hátrányos helyzetű gyermekek integrált/integrációs nevelését, kivéve a kizárólag gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai nevelést ellátó óvodai feladatellátási helyek fejlesztését. Kiválasztási kritériumok A tervezett beruházás hozzájárul a kisgyermekesek, különösen a 3 év alatti gyermekeket nevelő szülők munkaerőpiacra történő visszatéréséhez, ezáltal a foglalkoztatás növeléséhez, és/vagy az óvodai ellátáshoz való jobb hozzáféréshez. A támogatást igénylő és a támogatási kérelem tárgya nem tartozik a Felhívás 4.2. pontjában és az ÁÚF c. dokumentum meghatározott kizáró okok alá. A tervezett beruházás hozzájárul a szűk kapacitások, a túlzsúfoltság felszámolásához, és figyelembe veszi a jövőben várható szükségleteket. A fejlesztés összhangban van a felhívás céljaival, a felhívásban szereplő célokat teljesíti, illetve azokhoz hozzájárul. A projektben elszámolni tervezett tevékenységek megfelelnek a támogatható tevékenységeknek és nem tartalmaznak a Felhívás 3.1.4. pontjában felsorolt nem támogatható tevékenységeket. A megalapozó dokumentumban mérlegelésre került, hogy milyen valós kockázati tényezők veszélyeztetik a fejlesztés megvalósulását, és milyen intézkedések lettek tervezve a kockázatok mérséklésére. A projekt infrastrukturális fejlesztést és eszközbeszerzést is tartalmaz. A projekt kapcsolódása más fejlesztési programokhoz Kapcsolódás az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Programhoz (EFOP) Az intézményekben, szolgáltatások területén dolgozó humán erőforrás fejlesztését, életpályájának javítását, a képzési rendszerek fejlesztését, a dolgozói mobilitás ösztönzését és a már állományban lévő bölcsődei dolgozók, (óvoda) pedagógusok képzését (ESZA) az EFOP finanszírozza. A humán erőforrásunk szakmai fejlesztésének támogatás érdekében, illetve az intézmény által nyújtott szolgáltatások minőségének javítása érdekében EFOP forrást kívánunk igénybe venni. Kapcsolódás az Európai Szociális Alapokhoz (ESZA) A férőhely bővítés kapcsán ESZA típusú támogatást kívánunk igénybe venni a munkavállalóink képzési, bér-és járulékköltségeinek támogatására (újonnan felvett dolgozók foglalkoztatása, képzése). A TOP 5.3 intézkedés keretein belül a társadalmi hátrányok kompenzálását célzó szociális, oktatási, foglalkoztatási egészségügyi, közösségfejlesztési és közbiztonsági programok megvalósítását tervezzük. A fejlesztési elképzelés a prioritás programjaival szinergiában valósul meg. A fejlesztés hozzájárulás a területi különbségek csökkentéséhez A fejlesztés megvalósítása révén minden óvodás korú gyermeket beírathatnák a szülők az óvodába. Ezáltal a szociokulturális hátránnyal küzdő gyermekek várhatóan a többéves óvodába járás eredményeképpen kellő időre válnának iskolaéretté, és nem kellene esetleg SNI tanulóként indulni az iskolában. Ezen kívül a jó képességű gyermekek, akik otthon nem rendelkeznek olyan jellegű játékokkal, eszközökkel, amelyek használata által fejlődhetnének, itt az intézményben azokat mind-mind megtalálhatnák. A megalapozó dokumentumban bemutatásra kerül a megvalósított tevékenység hosszú távú (legalább 5 éves) működtetése és fenntartása. A tervezett beruházás nem okozza a zöld területek csökkenését. A fejlesztés eredményeként a szolgáltatások hozzáférhetővé válnak, kiegyenlítődnek, javulnak a területi különbségek, különösen a szegény családok és a hátrányos helyzetű gyermekek számára a településen. A fejlesztéssel érintett intézmény vállalja a befogadó-elvű nevelési gyakorlat megvalósítását, beilleszkedési, magatartási nehézséggel küzdő, valamint a többi gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek integrált/integrációs nevelését, vagy a HH/HHH gyermekek integrációját. A beruházás költséghatékony módon, reális és takarékos költségvetéssel tervezett. A 290/2014 (XI.I.26) Kormányrendelet 3. számú melléklet alapján a beruházás fejlesztendő járásban valósul meg. A projekt megvalósítása illeszkedik a Borsod-Abaúj-Zemplén–Megye Integrált Területi Programjának célkitűzésihez. Hozzájárul a térség gazdasági versenyképesség javításához, munkahelyteremtéshez, illetve az innovációs tevékenységek ösztönzéséhez, azáltal, hogy a fejlesztés révén lehetővé válik a kisgyermekes, különösen a 3 év alatti gyermekeket nevelő szülők munkaerőpiacra történő visszatérése. A projekt eredményeként a helyi társadalom munkaerő- piaci igényekhez történő alkalmazkodóképességének javul. A PROJEKT RÉVÉN 1 BÖLCSŐDEI CSOPORT KERÜL KIALAKÍTÁSRA, MAXIMUM 12 FŐVEL. Ezáltal hozzájárul az ITP - ben rögzített „a 0-3 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma” megnevezésű indikátor teljesítéséhez, melynek célértéke 1447 fő. A BERUHÁZÁS ÚJ BÖLCSŐDEI FÉRŐHELYET HOZ LÉTRE, 1 ÚJ CSOPORT SZOBÁVAL. A fejlesztés elősegíti a 0-3 éves gyerekeket nevelő szülők munkaerőpiacra történő visszatérését. Az intézmény az alapfeladatain túli szolgáltatást nyújt. Problémát jelent, hogy a településen jelenleg a megfelelő bölcsődei szolgáltatás nincs biztosítva. Az önkormányzat a fentiek miatt az óvodai épületrész fejlesztését valamint egy új épületrészben bölcsőde létesítését határozta el, amelynek során a meglévő épület hasznos alapterületét növelve kell biztosítani a két fő oktatási-nevelési funkció, az óvoda és a bölcsőde egymástól elkülönített használatát, és egyben meg kell oldani az épület projekt-arányos akadálymentesítését is. PROJEKT RÉSZLETES MŰSZAKI TARTALMÁNAK BEMUTATÁSA Az Építtető tulajdonában lévő Taktaharkány, Iskola út 18. helyrajzi száma: 1090.sz alatti ingatlanon a meglévő óvodát szeretné átalakítani, felújítani, bővíteni és bölcsődei csoportot kialakítani. Az óvodai ellátást 1948-ban szervezték meg Taktaharkányban a Magtár úti katolikus elemi iskola tantermében, mintegy 15-20 gyermekkel, egy óvónővel, egy gondozónővel és egy szakácsnővel.
Az 1950-es években bővítették az intézményt, de még így sem tudta kielégíteni az igényeket. A nagy óvodabővítés csak 1964-ben kezdődött, melynek során háromtermes, 75 helyes új épület épült meg. 1969 őszén adták át a korszerűvé alakított Iskola utcai épületet. A mai óvoda épülete már nem felel meg a kor előírásainak és igényeinek, nem megfelelő a tálalókonyha (csak egy helyiség), a bölcsődei előírásoknak nem felel mega három csoportszobának csak egy vízesblokkja van és az sem kapcsolódik közvetlenül a csoportszobákhoz, az öltözők a folyosón találhatók. Az óvónőknek nincs öltözőjük, nincs nevelői szoba, nincs elkülönítő, nem található fejlesztőszoba, nem megfelelő méretű a tornaszoba, az épület nincs akadálymentesítve, az épületgépész hálózat elavult, a gázkazánok nem felelnek meg a jelenlegi előírásoknak (nem zárt-égésterűek). Ezek alapján megállapítható, hogy a felújításra, átalakításra és bővítésre nagy szükség van. Az épületben kialakítunk 2db óvodai csoportszobát, 1db bölcsődei szobát a hozzátartozó öltözőkkel és vizesblokkokkal, valamint raktárokkal, 1db megfelelő méretű tornaszobát. A nevelőknek megfelelő öltőzőt, zuhanyzót wc-ét biztosítunk. Kialakítunk megfelelő tálalókonyhát, tejkonyhával együtt. Létrehozunk fejlesztő szobát és elkülönítő helyiséget. A udvari játékoknak raktárt létesítünk. Akadálymentesítjük az épületet. Az épület mellet szilárd burkolatú mellett parkolókat és kerékpártárolókat alakítunk ki. A rezsiköltségek csökkentésére napelemeket és napcellákat helyezünk el az épület déli tetőfelületén. A terveknek megfelelően kivitelezett épület meg fog felelni a kor előírásainak és igényeinek. Az épület tervezése során a rendezési tervben előírtakat betartottuk és próbáltuk az ezen a tájon évszázadok során használt anyagokat betervezni (kő, cserép, fa), A természetes szellőzéssel nem rendelkező helyiségekben gépi szellőzés készül a tetőn kívüli kivezetéssel. Az ingatlan Taktaharkány belterületén az Iskola út 18. 1090. hrsz. szám alatt található .A tervezett épületet a északkelt és délkelet irányában bővítjük.. A terület sík, közművesített, az ivóvíz, az elektromos energia ellátás, a szennyvízelvezetés biztosított. A szennyvízelvezetés a községi hálózaton keresztül történik. Az építés helyén talajmechanikai szakvélemény nem készült. A kiindulási alappont az épület földszinti padló szintje + -0,00 m (meglévő, jelenlegi szint) Az épület melletti járdaszint: -0,39 Az utcai járdaszint - 0.43 (meglévő) . Az épület telepítése az RRT szerint történik. Az épület szabadonálló Beépítési mód: szabadonálló Épület szintszáma: földszint Beépített területek 1. BÖLCSÖDE parketta 50,50m2 1.1.öltöző-átadó parketta 17,17m2 1.2.vízesblokk cs.m.ker. 13,92m2 1.2. raktár parketta 3,92m2 2,FEJLESZTŐSZOBA parketta 18,12m2 3.CSOPORTSZOBA parketta 50,13m2 3.1.öltöző-átadó parketta 24,31m2 3.2.vízesblokk cs.m.ker. 13,17m2 3.2. raktár parketta 4,51m2 4.CSOPORTSZOBA parketta 53,40m2 4.1.öltöző-átadó parketta 16,60m2 4.2.vízesblokk cs.m.ker. 13,56m2 4.2. raktár parketta 4,28m2 5. SZEMÉLYZETI ÖLTÖZŐ ker.burk. 9,90m2 5.1. wc cs.m.ker. 1,36m2 5.2. zuhanyzó cs.m.ker. 4,68m2 6. TEAKONYHA ker.burk. 14,30m2 7.
KÖZLEKEDŐ ker.burk. 15,85m2 8.IRODA+NEVELŐI SZOBA parketta 17,85m2 9.ELKÜLŐNTŐ parketta 7,52m2 10.TORNATEREM parketta 50,22m2 10.1. szertár parketta 7,13m2 11.FÉRFI WC KER.BURK. 4,78M2 12. AKM+NŐI WC cs.m.ker. 5,55m2 13.SZÉLFOGÓ ker.burk. 5,21m2 14.KÖZLEKEDŐ ker.burk. 38,58m2 15.KÖZLEKEDŐ ker.burk. 33,76m2 16.TAK.SZER. cs.m.ker. 4,87m2 17.RAKTÁR sim.beton 7,02m2 18.KAZÁNHÁZ sim.beton 12,17m2 19.TEJKONYHA cs.m.ker. 4,57m2 20.TÁLALÓKONYHA cs.m.ker. 14,59m2 21.ELŐTÉR -BADELLAMOSÓ
cs.m.ker. 8,29m2 22.TAKSZER. cs.m.ker. 3,23m2 23.MOSLÉKOS cs.m.ker. 3,46m2 24.FEHÉRMOSOGATÓ cs.m.ker. 13,50m2 25.Fedett előtér betonidomkő 5,06m2 26.Fedett előtér betonidomkő 3,32m2 25.Fedett előtér betonidomkő 3,32m2 25.Fedett terasz betonidomkő 55,20m2 összes nettó terület: 628,78m2 (felújítás, átalakítás:324,13m2, bővítés:304,65m2) összes bruttó terület:685,21m2 Burkolt parkoló: 149,65m2 burkolt bejárat:18,16m2 Burkolt Járda: 293,51m2 A tervezett épület esetében az építési tevékenyéség során és az épület használata során lakókörnyezetre előírt értékeknél, azaz nappal 50dB, éjszaka 40dB-nél nagyobb zajterhelés , ill. káros rezgések nem keletkeznek. Az épületben a zajforrások a következőek: - a háztartási elektronikai berendezések - szerszámok - gépek A szabadban telepített zajforrás nincs A szabadban működő mozgó zajforrás a következő - belsőégésű motor meghajtású személy és tehergépkocsi változó eseti működéssel - elektromos és benzinmotoros meghajtású fűnyíró és fűkasza váltózó eseti üzemeléssel Az épület energetikai számítását elvégeztük a tervezett rétegrenddel az épület tájolásával és az alkalmazott anyag minőségével az épület hatásfoka 80% Az épület akadálymentes megközelítését a tervezett főbejáraton biztosítjuk. A telek és az épület körüli terepviszonyainak kialakítása lehetővé teszi az akadálymentes bejutást az épületbe az Iskola úti telek bejáraton keresztül. Az új parkolókat és akadálymentes parkolót alakítottuk ki a helyszínrajzon (E-0) feltüntetett helyen. Az akadálymentes parkolótól az előírásoknak megfelelő járda vezet az épület főbejáratához. Az vizes blokkban egy db akadálymentesített Wc+pelenkázó helyiséget alakítottunk ki.
Akadálymentesítéssel kapcsolatos feladatok ismertetése: - akadálymentes parkoló kialakítása az Iskola út felöl biztosítottuk - járdák és burkolt területek burkolata csúszásmentes beton térkő burkolatból javasoljuk kialakítani, a teherbírásnak megfelelő aljzatok biztosítása mellett. - A járda szélessége 1,50m a közepén 30,00cm széles eltérő színű és struktúrájú burkolattal - A bejárati ajtók akadálymentes megközelítése biztosítva (0,30m ill.0,55m széles szabadsáv).A bejárati ajtó előtt a vízelvezetése biztosítva van a max 2x2cm-es lyukú horg.acél vízelvezető ráccsal. – Az akadálymentes wc kialakítása az akadálymentes segédlet előírásainak megfelelően készítendő, az ott rögzített berendezési tárgyak és felszerelések elhelyezésével. - A helyiségek ajtószámozása min.10cm magas karakterekkel, kontrasztos színezéssel készül. Tájékoztató táblák, névtáblák elhelyezése 1,50 középmagasságban, kontrasztos feliratozással és Braille jelekkel kiegészítve kerül kialakításra. - A falnyílások, ajtókeretek szintkontrasztos kialakításúak. - A közösségi helyiségekben mobil indukciós berendezést kell elhelyezni. - A kapcsolók, dugaljak elhelyezése az akadálymentesség feltételeinek betartásával történik. A kivitelezés során a komplex akadály mentesítési segédlet előírásait be kell tartani, a bekerülési költségbe ennek költséget be kell építeni! Az engedélyezési és kiviteli szintű tervek készítése során a tervek készítésébe rehabilitációs szakmérnököt kell bevonni. A jelenlegi leírásban nem érintett kérdésekben is be kell tartani az OTÉK és a „Segédlet a közszolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférés megteremtéséhez” c. kiadvány előírásait!
A projektünk megvalósításával hozzájárulunk a település helyi esélyegyenlőségi programjában megfogalmazott célok eléréséhez: a kiemelt figyelmet igénylő gyermekek, valamint fogyatékossággal élő gyerekek köznevelési lehetőségei és esélyegyenlősége megteremtődjenek, gyermekétkeztetés biztosítása, a hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzetű, valamint sajátos nevelési igényű és beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek bölcsődei, óvodai ellátásának biztosításához, a közneveléshez kapcsolódó kiegészítő szolgáltatások fenntartásának biztosításához, bővítéséhez, hozzájárulva a szegregáció ellen küzdelemhez.
Megvalósítás helyszíne:
3922 Taktaharkány, Iskola út 18.


 
 

 

 
 

Vissza a pályázatokhoz


www.kormany.hu

www.delzemplen.hu

www.cirada.hu

www.notarmary.hu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© 2014-2024 Minden jog fenntartva! Me-NET Kft. Miskolc
A weboldalak tartalmának, képeinek másodközlése, felhasználása csak a tulajdonos írásos engedélyével lehetséges.
Adatkezelési tájékoztató